19956906 1514061431950492 7299905321956775479 o

TAGUMPAY at tunay nakalugod-lugod ang tanawin sa masayang pakikiisa ng mgakabataan sa pagtatapos kahapon ng tatlong araw na Children’s Games ng Philippine Sports Commission (PSC) sa Benguet, Cordillera Administrative Region (CAR).

 

Kabuuang 500 batang may edad 13 pababa ang sumabak sa 3 at 5 kilometer fun run bilang hudyat sa pagtatapos ng programa na nagsimula nitong Hulyo 11. Tampok sa programa ang Larong Pinoy kung saan nakipagbuno at nakipagtagisan ng husay ang mga kalahok sa tradisyunal na larong Kadang-Kadang (running on stilts), Sanggol (arm wrestling), Salikawkaw (endurance test), Bultung (wrestling) at Bangngunan (feet wrestling).

Ayon kay PSC Commissioner Celia Kiram, ang pakikiisa ng local napamahalaan, sa pamumuno ni Benguet Gov. Cresencio Pacalso, ang naging sandigan ng ahensiya para maisakatuparan ang programa na naglalayon na palakasin ang kamalayan ng kabataan sa sports, gayundin na buhayin at panatilihing kompetitibo sa mga sinaunang laro.

Bilang hakbang para maipagpatuloy ang kaunlaran sa sports, nagsagawa rin ang PSC ng Barangay Sports Education Seminar nanilahukan ng mga kinatawan mula sa 140 barangay sa lalawigan.

Sa kabuuan, umabot sa 977 bata mula sa La Trinidad, Benguet at karatig na mga kanayunan ang sumali sa 3on3 basketball, gayun din sa football para sa lalaki at babae, fun run at Larong Pinoy.

Ikinatuwa ni Dr. Rex Bawang, Director ng Benguet State University Institute of Human Kinetics, ang paglarga ng programa sa lalawigan na aniya’ymalaking tulong para sakaisipan ng kabataan naibaling ang atensyon sa sports imbes sa anumang walang kapakinabangan na bagay.

“More than the skills and interest in sports that the event instilled in the children, the discipline and determination that it taught them are more than enough reasons to continue this project,” pahayag ni Bawang.

“I hope we can hold this annually,”

Ipinahayag ni PSC Chairman William Ramirez nailalarga ang susunod na Children’s Game sa Iligan City kung saan nasa abang kalagayan ang mga batang Bakwit na mula sa nagulong Marawi City.

PSC Children’s Games saBenguet

TAGUMPAY at tunaynakalugod-lugodangtanawinsamasayangpakikiisa ng mgakabataansapagtataposkahapon ng tatlongarawna Children’s Games ng Philippine Sports Commission (PSC) saBenguet, Cordillera Administrative Region (CAR).

 

Kabuuang 500 batang may edad 13 pababaangsumabaksa 3 at 5 kilometer fun run bilanghudhaysapagtatapos ng programananagsimulanitongHulyo 11. TampoksaprogramaangLarongPinoy kung saannakipagbuno at nakipagtagisan ng husayangmgakalahoksatradisyunalnalarongKadang-Kadang (running on stilts), Sanggol (arm wrestling), Salikawkaw (endurance test), Bultung (wrestling) at Bangngunan (feet wrestling).

Ayon kay PSC Commissioner Celia Kiram, angpakikiisa ng local napamahalaan, sapamumunoniBenguet Gov. CresencioPacalso, angnagingsandigan ng ahensiya para maisakatuparanangprogramananaglalayonnapalakasinangkamalayan ng kabataansa sports, gayundinnabuhayin at panatilihingkompetitibosamgasinaunanglaro.

Bilanghakbang para maipagpatuloyangkaunlaransa sports, nagsagawarinang PSC ng Barangay Sports Education Seminar nanilahukan ng mgakinatawanmulasa 140 barangay salalawigan.

Sa kabuuna, umabotsa 977 batamulasa La Trinidad, Benguet at karatignamgakanayunanangsumalisa 3on3 basketball, gayundinsa football para salalaki at babae, fun run at LarongPinoy.

Ikinatuwani Dr. Rex Bawang, Director ng Benguet State University Institute of Human Kinetics, angpaglarga ng programasalalawigannaaniya’ymalakingtulong para sakaisipan ng kabataannaibalingangatensyonsa sports imbessaanumangwalangkapakinabangannabagay.

“More than the skills and interest in sports that the event instilled in the children, the discipline and determination that it taught them are more than enough reasons to continue this project,” pahayagniBawang.

“I hope we can hold this annually,”

Ipinahayagni PSC Chairman William Ramirez nailalargaangsusunodna Children’s Game saIligan City kung saannasaabangkalagayanangmgabatangBakwitnamulasanagulongMarawi City.